Salgsbetingelser

1.      Avtalen er inngått i henhold til nedenstående betingelser såfremt disse ikke er avveket på grunnlag av skriftlig overenskomst.

2.      Oppgitte priser er eksklusive merverdiavgift og eventuell emballasje. Selgeren tar forbehold om anledning til prisjusteringer ved leveringsdato i den utstrekning arbeidslønninger, materialpriser, valutakurs, frakter, materialpriser og lignende har endret seg utover 2% i perioden fra ordredato til leveringsdato. Hvis ikke annet er avtalt, valuta reguleres ordren på leveringstidspunkt. Det samme gjelder såfremt merverdiavgift, toll eller annen pålagt avgift endres. Eventuell Installasjon, opplæring eller oppstartsupport er ikke inkludert i oppgitte priser, uten at dette er spesielt spesifisert i henhold til egen detaljert avtale.

3.      Levering skjer normalt EX Works. Forsendelse på beste måte med mindre spesiell forsendelse er avtalt og dellevering kan foretas med mindre det er spesielt avtalt at levering skal skje under ett. Oppgitt leveringsdato er fra vårt lager. Forsinkelse som skyldes forhold utenfor vår kontroll     er ikke Filtra sitt ansvar. Forsinkelse som skyldes transporttid, gir ikke rett til betalingsutsettelse. Filtra kan ikke gjøres ansvarlig for eventuelle avvik som er oppgitt med hensyn på vekter, dimensjoner, ytelser etc. Dette er informasjon Filtra har fått fra sine leverandører.

4.      Betaling skjer ved forskudd eller ved postoppkrav. Registrerte kunder kan innvilges kredit. Ved eventuell overskridelse av betalingstiden beregnes morarente og purregebyr. Bestillinger på under et minstebeløp tillegges et ”småordretillegg”. Filtra forbeholder seg eiendomsretten til varene iht. pantelovens § 3-14 og § 3-22, inntil kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger i sin helhet er betalt.

5.      Levering har skjedd og risikoen går over til kjøperen når varen er levert fraktfører. (EX Works).

6.      Force majeure gir ikke uten videre kjøperen rett til å heve kjøpet. Eventuell forskyvning av leveringstiden på grunn av force majeure gir ikke kjøperen rett til erstatning.

7.      Garantier: Der kunden er en forbruker, gjelder garanti på alle produkter i henhold til Kjøpsloven. Ved alle andre kundeforhold gjelder produktleverandørens garantier (1-5 år avhengig av produkt). Garantitiden gjelder fra dato varene er levert. Garantien er begrenset til varens kostnad. Forsendelser og omkostninger i forbindelse med garantierstatninger, dekkes av kunden.

8.      Angrefrist: Angrefristen gjelder kun i henhold til forbrukerkjøpsloven og varen er blitt sendt til kunden. Kunden har 14 dagers angrefrist i henhold til Angrefristloven etter at kunden mottok/hentet varen. Varen kan kun returneres etter avtale. Eget returskjema skal da følge varen. Varen skal returneres i egnet forpakning, helst slik kunden mottok den. Hvis varen er skadet eller returnert i ikke egnet forpakning, vil retten til avbestilling bortfalle. Når en vare returneres til oss må kunden bekoste returfrakten. Varer som tilbakesendes mot postoppkrav utløses ikke av oss. Retur- og bytterett gjelder ikke for varer som er målbestilt/spesialbestilt eller ikke inngår i vårt vanlige varesortiment.

9.      Oppheving av handel: Ønskes en handel opphevet, skjer dette i henhold til avtale med Filtra. Varen skal da returneres i original og uskadet emballasje. Ved returnering av varer må du også betale ekspedisjons omkostninger, hvilket utgjør 5% av kjøpesummen, dog max. kr. 250.-

10.  Kjøperen plikter å undersøke salgsgjenstanden straks etter at den har kommet han i besittelse. Reklamasjoner som følge av manko eller mangler som kan oppdages ved en vanlig samvittighetsfull undersøkelse, må skje straks og senest i løpet av fjorten (14) dager etter levering. Påberopelse av mangler som først kan oppdages når salgsgjenstanden er montert og prøvekjørt, må skje straks etter at mangelen er konstatert, men dog senest 12 måneder etter levering. Reklamasjoner må under enhver omstendighet skje skriftlig og før garantitidens utløp. Selgeren må gis full anledning til å avhjelpe mangelen ved reparasjon eller på annen praktisk måte.

11.  Selgerens økonomiske ansvar begrenses til verdien av de leverte produktene. Selgeren påtar seg således intet ansvar for produksjonstap eller skade på person eller gods eller tap av forventet fortjeneste. (Følgeskade) Filtra har heller intet ansvar for vannhjemmel, for eksempel i form av patentrettigheter som forhindrer eller begrenser kjøperens utnyttelse av salgsgjenstanden.

12.  Leveranser av mekanisk, elektrisk og elektronisk utstyr selges i henhold til ORGALIME S 2012/ NL92.

13.  Retur av varer kan kun skje i henhold til forutgående avtale med selgeren. Ved retur skal returskjema fylles ut og følge varen. Ved eventuell feilekspedering fra selgerens side krediteres kjøpesummen samt fraktutgifter. Ved feilbestilling fra kjøperens side foretas delvis kreditering i henhold til nærmere avtale. Det gis ikke adgang til retur av varer som er spesialbestilt.

14.  Uavhentet pakke: Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Du vil da bli belastet med fraktkostnader tur retur og et gebyr pålydende kr. 300,-.

15. Filtra AS fraskriver seg ansvar;
dersom utstyr installert eller montert feil av andre enn Filtra AS selv fører til skade på utstyr eller at utstyret ikke fungerer slik som det er ment å virke. Oppstår skade på utstyr som følge av feil installasjon utført av andre enn Filtra AS, vil dette ikke medføre Garantiansvar eller ansvar for 3. parts økonomiske tap.

I forbindelse med installasjon og funksjon av levert utstyr fra Filtra as, kan vi ikke ta ansvar for følgende: Ethvert arbeid utført av andre parter enn Filtra as i forbindelse med installasjon / montering av levert utstyr – Eksterne tilkoblinger til utstyret sine kontrollenheter i forbindelse med levert utstyr – Eksterne rørtilkoblinger i tilknytning til levert utstyr – Installasjonsarbeider i tilknytning til levert utstyr – Installasjonsarbeider hvor installasjonsanvisninger ikke er fulgt – El-Installasjoner i tilknytning til levert utstyr – El-tilknytninger som har betydning for utstyret sin sikkerhet – Kundens egen oppstart av installert utstyr – Informasjon gitt av kunden som har betydning for valg av levert utstyr – Eventuelle tilleggsopplysninger som har betydning for funksjon gitt etter installasjon av levert utstyr – Manglende informasjon fra kunde som har betydning for utstyret sin funksjon.

16.  Partene vedtar Ålesund Byrett som verneting for mulige tvister som måtte oppstå i forbindelse med salg og levering.