HVA ER UV-C STRÅLING

HVA ER UV-C STRÅLING
En liten del av elektromagnetiske spekter som har bølgelengder på mellom 100 og 400 nm (nanometer) er definert som det rommet der ultrafiolett bestråling skjer. Elektromagnetiske bølger med forskjellig bølgelengde og bredde fører til interaksjoner av forskjellig art, UV-C bestråling med L = 254 nm er spesielt viktig med tanke på bakteriedrepende effekt.

HVORDAN DET VIRKER
Den høye desinfeksjonseffekten fra UV-C bølgelengde 254nm skjer i organismens DNA og i koblingen av dets grunnleggende komponenter (nucletids). DNA er et makromolekyl som finnes i alle levende organismer der all informasjon som er nødvendig for liv og reproduksjon ligger. Endring, indusert av UV-C bestråling er i stand til å endre den informasjon som finnes og formidles av DNA. Disse endringene forhindrer normal aktivitet og dette fører til permanent cellulær død.

HVOR HØY EFFEKT?
For effektiv sterilisering ved hjelp av UV stråling, må den ha en minimumsverdi av intensitet. UV desinfeksjon, forutsatt korrekt intensitet, er i stand til å gi vannet en dose som er tilstrekkelig for å redusere nesten alle de vanlige mikro-organismer som finnes i vann. Normalt må UV-desinfeksjonssystemet ha en UV-dose høyere enn 40 mJ/cm2.

UV-DOSE og UV-INTENSITET

UD-DOSE blir målt i millijoules pr. cm2 (mJ/cm2) og er kalkulert ut fra følgende parameter:

UV Transmisjon (UVT - i %) - ved 1 cm eller 5 cm

UV Intensitet (I), målt i milliwatt  pr. cm2 (mW/cm2)

Eksponeringstid (t - i sekunder) - tiden vannet blir bestrålt

Sammenhengen mellom disse parametrene kan enkelt bli uttrykt i følgende ligning:

UV DOSE = (I/UVT) x t

Det er videre viktig å ha forståelse for at sammenhengen mellom UV-Intensitet og UV-Dose er to ulike faktorer:

UV intensitet måler strålingen/ mengden av UV energi som blir lyst gjennom vannet som skal behandles, multiplisert med tiden vannet blir eksponert av denne UV strålingen/ energien. som gjennomstråler vannet. Dette gir UV dosen som bestemmer loggreduksjonen av et patogen.
 

UV-dose er vanligvis gitt som enten "gjennomsnittlig" dose eller Reduksjon Equivalent Dose (RED). Den gjennomsnittlige dosen innebærer at noe av det vannet som blir behandlet vil få den foreskrevne dosen. Noe av vannet motta mer enn den foreskrevne dosen og noe av vannet få mindre enn den foreskrevne dosen. Hvis noe av vannet mottar mindre enn den foreskrevne dosen, vil det ikke oppnås en foreskrevet loggreduksjon.

I praksis betyr det at for eksempel et krav mot 25 mJ/cm2 har en mye høyere gjennomsnittlig dose. Et anlegg som er godkjent i henhold til NVI og RED ivaretar en gjennomsnittlig dose som minimum gir foreskrevne dose i alle deler av et UV kammer. En kan ikke bruke RED uten at dette er biodosimetrisk testet hos 3. part. Egen biodosimetrisk testing er ikke godkjent som RED og ikke tillatt å bruke i egen markedsføring uten denne 3. parts godkjenningen.

ET NVI GODKJENT ANLEGG HAR PARAMETRE INNENFOR OPPGITTE VERDIER SOM ER GITT I GODKJENNINGEN, I HENHOLD TIL DET SOM RED GIR UTTRYKK FOR

Vi mener at det er en trygghet for våre kunder at vi kan gi en bakgrunn i en praktisk langtidstesting i norske forhold gjennom 3. part (NIVA), hvor vi kan ha forhold i vannet der UVT i en kort periode over mange måneder kan ha noen sekunder med verdier ned mot 25 mJ/cm2, i deler av UV kammeret som har «dårligst» belysning. (pathline).  Beregninger med bakgrunn i RED er en teoretisk modell gitt i laboratorier og gir ikke dette svaret.

For å gi en ytterligere trygghet for at alle deler i UV kammeret blir UV strålt med oppgitt doseverdi er det også svært viktig at kvartglasset som ligger mellom UV lampen og vannet hele tiden er maksimum ren. Dette får vi ved bruk av jevnlig rengjøring av kvartsglassene. Gjennom langtidstesting i norske forhold har SITA en spesiell utviklet wiperring som gjør kvartsglassene 100% rene. Landbaserte anlegg har enkelte ganger store utfordringer med nettopp kvartsglass som tildekkes av for eksempel humus. SITA SMP anlegg har automatisk rengjøring av kvartsglass som standard og PE-anleggene leveres med dette utstyret, både manuelt og autometisk på ordre.

Ved beregning av dose er det noen produsenter av UV anlegg som må ta i bruk en speileffekt i UV kamrene for å oppnå riktig dose. SITA benytter ikke denne effekten i sine doseberegninger, da vi erfaringsmessig vet at denne speileffekten over tid blir redusert. Dette sikrer også at UV dosen over tid er stabil.

HVORDAN DE PRODUSERES
I naturen er UV-C stråler en del av den sekundære kosmiske stråling som, i samspill med det høye lag av jordisk atmosfære, genererer ozon. Med lavere energi når den bakken som UV(A+B) bestråling. Kunstig UV-C-stråling fremstilles ved hjelp av spesielle fluoriserende lamper som inneholder kvikksølvgasser.
Disse lampene er laget av en meget ren kvarts (> 99,99% Si02) transparent for UV-C lys som de avgir i en nesten monokromatisk form (> 95% av Ć = 254 nm).

Eksempel på innstallasjoner